SPOTKANIA DLA RODZICÓW

Spotkania edukacyjno – informacyjne skierowane do rodziców / opiekunów i wychowawców klas

Wśród uczestników akcji „Zdrowe uszko” znajdują się również dorosłe osoby z najbliższego otoczenia dzieci – ich rodzice, opiekunowie prawni i wychowawcy szkolni.

Organizujemy dla nich jednorazowe, trwające 1-2 godziny spotkania informacyjno-edukacyjne, na których zapoznamy ich z naszą akcją oraz przeprowadzimy krótkie szkolenie na temat profilaktyki słuchu i rozwoju mowy. Spotkania będą organizowane w godzinach popołudniowych na terenie szkół podstawowych, które wezmą udział w projekcie.

Temat spotkań: organizacja i realizacja akcji „Zdrowe uszko”, planowane działania, profilaktyka zaburzeń słuchu i mowy, przekazanie informacji o tym jak rozpoznać u dziecka problemy komunikacyjne wynikające z zaburzeń słuchu i mowy, w tym m.in. objawów sugerujących zaburzenia słuchu i mowy, profilaktyki zaburzeń słuchu i mowy, czynników wpływających na rozwój mowy, metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy, jak również odniesienie do podmiotów, w których można w ramach środków publicznych zgłosić się z dzieckiem na diagnostykę/leczenie.

Spotkanie będą prowadziły osoby bezpośrednio związane z projektem – lekarz laryngolog i logopeda. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane materiały edukacyjno–informacyjne w formie broszury przygotowanej przez prowadzących, w zwięzłej, przystępnej formie z oprawą graficzną.