BADANIA SŁUCHU I MOWY

Nasza grupa docelowa:

Na badania przesiewowe słuchu i mowy zapraszamy wszystkie dzieci uczęszczające do klasy pierwszej w szkołach podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Naszą grupą priorytetową są dzieci z powiatów tomaszowskiego, opoczyńskiego, sieradzkiego i wieruszowskiego. Aby dzieci mogły wziąć udział w badaniach rodzice powinni wyrazić na to pisemną zgodę oraz wypełnić dokumenty załączone na dole strony. Z badań wyłączone są dzieci, które: są objęte specjalistyczną opieką medyczną w zakresie zaburzeń słuchu lub stałą opieką logopedyczną finansowaną ze środków NFZ.

Badania przesiewowe będą prowadzone w szkołach podstawowych, w odpowiednio przystosowanych do nich salach (odizolowanych od zewnętrznego źródła hałasu) w trakcie zajęć lub w godzinach ustalonych z rodzicami i dyrekcją. W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 planujemy przebadać ponad sześć tysięcy dzieci.

BADANIE SŁUCHU

Badanie obejmuje: konsultację lekarską i wykonanie badania przedmiotowego dziecka (otoskopowanie uszu, wykonanie badania akumetrycznego). Tonalne przesiewowe badanie progowe słuchu będzie wykonane przy użyciu skriningowych audiometrów tonalnych ze słuchawkami wykonane dla obydwu uszu, dla tonów o częstotliwości 1000, 2000 i 4000 HZ przy 20 dB. Na podstawie wywiadu i badań lekarz oceni miedzy innymi możliwość udziału dziecka w badaniu audiometrycznym.

W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych związanych np. z infekcją, lekarz zaproponuje inny termin badania. Dzieci, które otrzymają niezadowalający wynik podczas początkowego badania na poziomie 20 dB wezmą udział w badaniu powtórnym, by uniknąć kierowania do pogłębionej diagnostyki osób z wynikami fałszywie dodatnimi. Następnie lekarz oceni wyniki badań i przekaże je rodzicom/opiekunom prawnym, do których dołączy zalecenia, co do dalszego postępowania w formie pisemnej.

W przypadku nieprawidłowych wyników rodzicom zostanie przekazana informacja dla lekarza POZ wraz z informacją na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do których można się zgłosić i uzyskać fachową pomoc medyczną w ramach NFZ. Badanie będzie prowadzone przez specjalistów z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

BADANIE MOWY

Badanie mowy będzie prowadzone w tym samym miejscu i w tym samym czasie dla tej samej grupy dzieci. Badanie będzie prowadzone przez specjalistę logopedę, który wyodrębni wśród dzieci biorących udział w badaniu te podejrzeniem zaburzeń mowy. Identyfikacja dzieci z objawami zaburzeń mowy będzie polegała w głównej mierze m.in. na obserwacji dziecka w trakcie rozmowy, oceny głosu i tempa mówienia.

Ocena ta będzie obejmować m.in.: badanie sprawności obwodowego aparatu artykulacyjnego na zasadzie naśladowania ruchów demonstrowanych, poziomu kompetencji językowych: badanie rozumienia mowy, definiowanie pojęć nadrzędnych i podrzędnych z poszczególnych, bliskich dziecku kategorii semantycznych, badanie nazywania poszczególnych części mowy, ocena artykulacji – wszystkie fonemy języka polskiego w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, badanie mowy ekspresywnej na minimalnym materiale językowym, ocena gramatyki języka polskiego, syntaktyka, składnia, rodzaje zdań, fleksja, logiczna czasowość wydarzeń, ocena słuchu mownego, tj. słuchu fonemowego, słuchu fonetycznego, słuchu prozodycznego, analizy i syntezy fonemowej/sylabowej, badanie kinestezji artykulacyjnej tj. czucia ułożenia narządów artykulacyjnych, czucia napięcia mięśniowego tych narządów właściwego danym artykulacjom.

 Informacja o wynikach badania zostanie przekazana w formie pisemnej rodzicom/opiekunom prawnym i będzie zawierać: w przypadku prawidłowych wyników badań – edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy (na tym etapie udział dziecka w proj. jest zakończony), zaś w przypadku negatywnych wyników badań rodzic/opiekun otrzyma zalecenia, co do dalszego postępowania oraz skierowanie na terapię logopedyczną w ramach działań terapeutycznych w projekcie

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powiat Wieruszowski i Sieradzki

    Powiat Tomaszewski i opoczyński